проф. д.ик.н. Стати Статев

Stati statevпроф. д.ик.н. Стати Статев

Университет за национално и световно стопанство

Проф. д.ик.н. Стати Статев е ректор на Университета за национално и световно стопанство (от 2011 г.), директор на Института по икономика и политики и ръководител на катедра „Икономикс“ в УНСС.

 

Заместник-председател на Съвета на ректорите на висши училища в Р България (от 2012 г.).

 

Заемал е редица академични и други длъжности: първи заместник-ректор на УНСС, декан на Общоикономическия факултет, член на УС на БНБ, председател на Съвета на директорите на „Монетен двор“ ЕАД, член на Научната комисия по икономически науки към ВАК, научен секретар и член на Специализирания съвет по икономически теории и международни икономически отношения към ВАК, консултант на Световната банка, отдел „Развиващи се страни“, Вашингтон, САЩ.

 

Фулбрайтов стипендиант-изследовател в департамент „Икономикс“ на Бостънския университет (1989 - 1990 г.), специализант в катедра „Политическа икономия“ на Московския университет (1984 - 1985 г.).

 

Професор по макроикономика. Работи в следните направления на икономическата наука: теория и методология на маркоикономическия анализ; финансово развитие и икономически растеж; икономически растеж, ефективност и икономически структури.

 

Автор на повече от 180 научни публикации на седем езика – български, руски, английски, полски, гръцки, сръбски и албански език, както и на учебници и учебни помагала. Ръководител и участник в международни и национални научни проекти.

 

Член на: Консултативния научен съвет към изследователското направление „Човек и общество“ на БАН; Българската макроикономическа асоциация, Съюза на учените в България, Съюза на икономистите в България, Нюйоркската академия на науките и др.

 

Член на редакционните съвети на седем научни периодични издания в България и чужбина. Автор и редактор на икономически доклади за президента на Р България за 2006 г. и 2007 г. Научен ръководител на десет успешно защитили докторанти, от които един чуждестранен. Владее писмено и говоримо английски и руски език.