Проф. д-р инж. Ивайло Копрев

lyubentotev 0Проф. д-р инж. Ивайло Копрев

Минно-геоложки университет “Св. Ив. Рилски”

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев  завършва МГУ „Св. Иван Рилски“ през 2001 г., специалност “Разработване на полезни изкопаеми”.

През 2010 г. защитава докторска дисертация, научна специалност “Открит и подводен добив на полезни изкопаеми”, специализант на Technische Universität Bergakademie Freiberg, Germany. 

От 2014 г. е ръководител на катедра „Открито разработване на полезни изкопаеми и взривни работи“.

През периода 2012 – 2016 г. е зам.-декан на Миннотехнологичен факултет, МГУ „Св. Иван Рилски“, а от 2016 до 2019 г. е Декан на факултета.

През 2012 г. е избран да заеме академичната длъжност доцент, а от 2018 г. е най-младият професор по научна специалност „Открит и подводен добив на полезни изкопаеми”.

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев е високо ерудиран, съзидателен, иновативен и утвърден учен, автор и съавтор на монографии, книги и учебници, на десетки публикации в специализирани международни реферирани и индексирани научни издания. Ръководил e и e участвал в над 86 бр. национални и международни научно-изследователски и научно-приложни разработки, проекти и програми. Председател е на редица национални и международни научни конгреси, конференции и комитети, участник в редакционни колегии на национални и международни научни издания, ръководител на успешно защитили докторанти, член на научни журита. 

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев има неоценим принос за развитието, просперитета и утвърждаването на висшето минно образование в България.