Проф. д-р Евгени Станимиров

Evgeni StanimirovПроф. д-р Евгени Станимиров

Икономически университет – Варна

Проф. д-р Евгени Станимиров е роден на 25.12.1971 г. Завършил е специалност „Икономика и управление на индустрията“ в Икономически университет – Варна (ИУ-Варна) през 1994 г. Академичната му кариера започва през 1998 г. През 2005 г. получава ОНС „доктор“ (решение на ВАК). През 2008 г. придобива академичната длъжност доцент, а през 2014 г. става най-младият професор по маркетинг в България.

 

Проф. д-р Евгени Станимиров е ръководил отдел „Учебна дейност и студенти“ в ИУ-Варна, а от 2011 до 2019 г. е зам.-ректор по учебна дейност и акредитация, както и ръководител на катедра „Маркетинг“. В качеството си на ръководител на катедра администрира 3 проекти за обучение на студенти в ОКС „бакалавър“ (Маркетинг; Дигитални медии и ПР; International Business) и 4 проекти за обучение в ОКС „магистър“ (сред които съвместна програма с Nottingham Trent University - Великобритания)

 

Проф. д-р Е. Станимиров преподава широк спектър учебни дисциплини, част от които се изучават за първи път у нас. Има над 130 публикации в специализирани издания у нас и зад граница. Участва в над 50 консултантски бизнес проекти и повече от 30 научни и изследователски проекти (по линия на Световната банка и ЕС). Ръководи съвместна образователна програма с Nottingham Trent University (NTU - Великобритания) и е преподавател към NTU. Координира от страна на ИУ-Варна програмата UIF по предприемачество, креативност и иновации на Stanford University, Калифорния (САЩ). Участва в 6 редакционните колегии на български и чуждестранни научни издания. Член е на УС на Асоциацията на специалистите по корпоративна социална отговорност в България и на УС на Съюза на икономистите.