проф. д-р Добри Ярков

проф. д-р Добри Ярков

Тракийски университет – Стара Загора

Доц. д-р Добри Ярков е роден на 2-ри юни 1960 г. в гр. Стара Загора. Завършва средното си образование в Първа гимназия „Христо Ботев“, гр. Стара Загора. През периода 1978-1983 следва специалност „Ветеринарна медицина“ във Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина, който поставя основите на днешния Тракийски университет. След четири години практика като ветеринарен лекар, през 1987 г. полага успешно изпит за асистент по генетика и развъждане във Ветеринарномедицински факултет. През 2000 г. придобива научна степен „Доктор“ по Генетика, а от 2007 г. до момента е доцент в  катедра „Общо животновъдство”, Секция „Генетика, развъждане и частно животновъдство” към Ветеринарномедицински Факултет на Тракийски университет. Има няколко специализации в чужбина - в Англия, Германия, САЩ. Научните му интереси са свързани с естествен и индуциран мутагенез, фармакогенетика, цитогенетика, интродукция на нови породи животни. Автор е на множество публикации, включително в авторитетни международни научни списания. Разработил е учебници и учебни помагала в областта на генетиката и селекцията на животните. Владее английски и руски език. Той е дългогодишен консултант и лектор в подкрепа на българските животновъди. През 2018 г. доц. Добри Ярков работи и като ключов експерт по селско стопанство и рецензира доклади на Световната банка по разработване на „Национална стратегия за адаптация към климатичните промени и план за действие“.

Член е на Съюза на учените в Р България и на редица браншови организации. Доц. д-р Добри Ярков натрупва административния си опит като Началник Административно-стопанска дейност на Тракийски университет (2004-2007) и като Помощник ректор на Тракийски университет (2008-2015). За да бъде максимално полезен на Тракийски университет, през 2013 г. доц. Добри Ярков придобива допълнителна квалификация по „Финансов мениджмънт” в УНСС . На 27.11.2019 г. е избран за ректор на Тракийски университет, гр. Стара Загора.