Югозападен университет “Неофит Рилски”

Контакти

JUGOZAPADEN
Адрес: Ул. Иван Михайлов“ № 66, гр. Благоевград 2700
Сайт:  www.swu.bg
Телефон:  073/ 885 501

Ректор

n rilski

Проф. д-р
Николай Марин

Виж повече
 

 

Ю гозападният университет „Неофит Рилски“ е държавен университет, който предлага обучение на български и английски език в 79 бакалавърски, 115 магистърски и 78 докторски програми. Обучението се провежда в 30 професионални направления. По този показател Университетът е на първо място в страната.
Със своята над 40-годишна история Югозападният университет „Неофит Рилски“ е завоювал достойно място в научното и в образователното пространство на България и на Югоизточна Европа. Основните звена на Университета обхващат 40 катедри и над 800 преподаватели – професори, доценти, доктори на науките и асистенти, които осигуряват съвременно обучение в областта на научноизследователската, художественотворческата и спортната дейност в духа на българските образователни и научни традиции и на европейските стандарти. 11 500 студенти получават своите знания в различни направления на науката, като от тях над 1000 са чуждестранни студенти от над 20 страни по света.