Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Контакти

KPRESLAVSKI
Адрес: ул. „Университетска“ № 115, гр. Шумен 9712
Сайт:  www.shu.bg/
Телефон:  054 830 350

Ректор

Vitanova

Проф. д-р
Наталия Витанова, дн

Виж повече
 

 

Ш уменският университет „Епископ Константин Преславски“ е плод на многовековни културно-просветни традиции. Той е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски – един от най-образованите и най-талантливите преки ученици на Кирил и Методий. Днес Шуменският университет е утвърдено и ползващо се с авторитет в страната и в чужбина висше училище със съвременни условия за провеждане на учебния процес, за научноизследователска и художественотворческа дейност. Неговите специалности обхващат универсума на висшето образование, състоящ се от хуманитарни, природни, математически, педагогически и технически науки. Структурата на Университета включва пет факултета (в Шумен), един колеж (в Добрич) и един департамент (във Варна). В Шуменския университет се обучават в редовна и задочна форма над 7000 студенти във Факултета по хуманитарни науки, Факултета по математика и информатика, Факултета по природни науки, Педагогическия факултет, Факултета по технически науки и в Колежа.