Университет по архитектура, строителство и геодезия

Контакти

Geodezia
Адрес: бул. “Христо Смирненски” 1, гр. София 1046
Сайт:  www.uacg.bg
Телефон:  02 9635245

Ректор

doc Kamenova

Доц. д-р арх.
Гичка Кутова – Каменова

Виж повече
 

 

У ниверситетът е основан през 1942 г. като Висше техническо училище (ВТУ), което по-късно – през 1945 г., се превръща в Държавна политехника. През 1953 г. се отделя като Инженерно-строителен институт (ИСИ), който през 1963 г. е преименуван на Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ), а през 1977 г. – на Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС) . През 1990 г. ВИАС е преименуван на Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) по решение на Общото събрание на ВИАС, а на 21 юли 1995 г. официално е преобразуван в университет с решение на Народното събрание. На 15.ХІ.2001 г. получава институционална акредитация. В УАСГ студентите придобиват архитектурни и инженерно-строителни познания и практически умения в съзвучие с националните, европейските и световните традиции и в съответствие с държавната политика за развитие на висшето техническо образование в Република България. Тази мисия се осъществява чрез преподаване на знания и развиване на изследователска дейност в областта на следните специалности: Архитектура, Строителство на сгради и съоръжения, Хидростроителство (Хидротехническо строителство и Хидромелиоративно строителство), Водоснабдяване и канализация, Геодезия и Транспортно строителство (Пътно строителство и Железопътно строителство).