Лесотехнически университет

Контакти

Lestotehnicheski
Адрес: бул. „св. Климент Охридски“ 10, София 1756
Сайт:  www.ltu.bg
Телефон:  02 962 5997

Ректор

hristo mihailov

доц. д-р
Христо Михайлов

Виж повече
 

 

М исията на Лесотехническия университет (ЛТУ) – София, като държавно висше училище е провеждане на държавната политика за развитие на висшето образование и на науката в Република България в уникално съчетан комплекс от специалности, свързани с управлението, стопанисването и технологичното осигуряване при ползването на природните ресурси, продукти и услуги. ЛТУ е националноутвърден образователно-научен център, призван да осигурява висококвалифицирани специалисти с висше образование, както и да развива научноизследователска и внедрителска дейност в областите на професионалните направления „Горско стопанство“, „Общо инженерство“, „Науки за земята“, „Ветеринарна медицина“, „Растениевъдство“, „Растителна защита“, „Туризъм“, „Администрация и управление“.