ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИКОН. ДАНИЕЛА ТОДОРОВА

Daniela TodorovaПроф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”

Даниела Тодорова е доктор по икономика, професор по научна специалност „Икономика и управление на транспорта”.

През 1994г. завършва висше образование с отличие в Московския държавен минен университет по специалност „Икономика и управление на отраслите – профил транспорт” и придобива образователната и квалификационна степен „Магистър – инженер - икономист”. През 2004г. провежда специализация в Московския държавен университет по транспорт по специалности „Икономика на транспорта” и „Финанси и кредит”. През 2009г. получава от ВАК диплом за образователната и научна степен „Доктор” по научна специалност Икономика и управление на отраслите (транспорт) за защитен дисертационен труд „Усъвършенстване на инвестиционната политика на железопътния транспорт в пазарни условия”.

Научните й интереси са в областта на транспортната политика, икономиката на транспорта, инвестиционната политика, устойчивото развитие на транспорта, анализ разходи и ползи на инфраструктурни проекти, ценообразуване на транспортната услуга, бизнес планиране и управление на инвестиционни проекти, управление на персонала. Има над 120 публикации у нас и в чужбина. Ръководител и член на екипи при разработването и изпълнението на 22 научноизследователски проекта, от които 7 международни по европейски програми. Автор и съавтор на седем учебници, учебни помагала и ръководства. Автор и съавтор на пет монографии, три от които са издадени в чужбина.

От 2017г. е „Почетен Професор на Ningbo University of Technology, Китай

Секретар е за България и член на Научния комитет на Европейската асоциация за сигурност.

Член е на секторен референтен съвет по оценка на компетентностите на сектор „Транспорт” към Българска стопанска камара.

Член е на съюза на учените в България.