Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"

Контакти

Адрес: ул. Тодор Самодумов 2, Пловдив 4000
Сайт:  www.artacademyplovdiv.com
Телефон:  +359 (32) 601 441

Ректор

проф. д-р
Тони Шекерджиева-Новак

Виж повече
 

 

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство е държавно висше училище, в което се обучават студенти в образователно-квалификационни степени бакалавър, магистър и доктор. В учебните планове е въведена кредитна система в съответствие с Европейската система за трансфер на кредити (ECTS). През 2013 г. АМТИ получи от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) институционална акредитация с оценка 9,19 и срок на валидност шест години.